Nasza lokalizacja
ul. Strzelców Bytomskich 11,
41-500 Chorzów
Umów się na wizytę
+48 32 111 42 60
Godziny otwarcia
Pon - Pt: 8.00 - 20.00

Regulamin konkursu 100 Fanów Silesia Clinic

I. Postanowienia ogólne

I.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „100 Fanów Silesia Clinic” (dalej: Konkurs) jest  UROVITA sp. z o.o., NIP: 6342457154, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11 zwany dalej jako „Organizator”.

I.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę konkursową w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.

I.3. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu, zasady uczestnictwa, rodzaje nagród, sposób wyłaniania zwycięzców oraz przekazania im nagród.

I.4. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na na fanpage’u https://www.facebook.com/SilesiaClinic w okresie 30 dni od 14.11.2017.

I.5.  Konkurs organizowany jest na terytorium Polski, na fanpage’u SilesiaClinic w serwisie  HYPERLINK “http://facebook.com/” Facebook.com®.

I.6.  Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem Facebook®, ani jego właścicielem czy administratorem. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane bezpośrednio do Organizatora.

I.7. Konkurs rozpocznie się 14 listopada 2017 o godz. 12:00 i będzie trwać do osiągnięcia liczby 1000 fanów przez Fanpage Silesia Clinic.

I.8. Konkurs nie jest grą losową lub zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

I.9. Udział w konkursie jest bezpłatny.

I.10. Powołuje się Jury konkursowe, złożone z przedstawicieli Organizatora, które przyzna nagrody zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu oraz będzie rozpatrywać ewentualne reklamacje.

I.11. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 

II. Warunki udziału w Konkursie

II.1. W Konkursie może brać udział każda osoba fizyczna („Uczestnik”), która jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. Uczestnik musi posiadać miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

II.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatorów, lub członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się, krewnych i powinowatych w linii prostej i bocznej do drugiego stopnia włącznie oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

II.3. Osoba, która chce wziąć udział w Konkursie, oprócz spełnienia warunków określonych w pkt II.1 i II.2 powyżej, musi polubić profil Organizatora.

II.4. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatorów w celu realizacji Konkursu w tym publikację swoich danych na Fanpage’u.

II.5. Każdy Uczestnik może w Konkursie używać tylko jednego konta w serwisie Facebook. Zakładanie fikcyjnych kont, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszanie przepisów prawa lub dobrych obyczajów, upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu i powoduje utratę prawa do nagrody.

III. Zasady konkursu

III.1. Aby wziąć udział w Konkursie i mieć szansę wygrania nagrody należy

– polubić Fanpage Silesia Clinic znajdujący się pod adresem: https://www.facebook.com/SilesiaClinic.

– polubić post konkursowy

III.2. Zwycięzcą zostaje osoba, która jako 1000 polubi Fanpage Silesia Clinic.

IV. Nagrody w Konkursie

IV.1. W Konkursie dla zwycięzcy przyznana zostanie nagroda – trening z Michałem Pietrzakiem.

IV.2. Nazwisko zwycięzcy Konkursu zostanie opublikowane w formie postu na Fanpage’u https://www.facebook.com/SilesiaClinic w kolejny dzień roboczy po zakończeniu konkursu.

IV.3. Z racji że wartość nagrody nie przekracza kwoty 760 zł brutto i z uwagi na fakt, że Konkurs będzie organizowany i emitowany (ogłaszany) przez środki masowego przekazu, nagrody te będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych  zgodnie z treścią ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku.

V. Wydanie nagród

V.1. Warunkiem wydania nagrody jest podanie danych niezbędnych do wydania nagrody, takich jak imię i nazwisko oraz numer telefonu w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Organizatora wiadomości z prośbą o podanie takich informacji. W razie nieotrzymania przez Organizatora odpowiedzi w wyznaczonym terminie przez Uczestnika Uczestnik traci prawo do nagrody.

V.2. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na ich ekwiwalent pieniężny.

V.3. Przeniesienie prawa własności do nagrody może być dokonane wyłącznie na rzecz zdobywcy nagrody. Uprawnienie do żądania przeniesienia własności nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.

VI. Odpowiedzialność Organizatora

VI.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę ani podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych, które uniemożliwiającą przekazanie Uczestnikowi informacji o nagrodzie i wynikającą z tego niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody.

VI.2. Organizator dołoży należytych starań, w celu zapewnienia, aby udział w Konkursie możliwy był dla użytkowników wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, nie gwarantuje jednakże i nie odpowiada za możliwość i efektywność udziału w Konkursie przy ich użyciu.

VI.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.

Dekalog osoby mającej problemy z nietrzymaniem moczu

 • KORZYSTAJ WŁAŚCIWIE Z TOALETY – pozycja, którą najczęściej przyjmujemy, utrudnia nam a nie ułatwia wypróżnianie. Poprawna pozycja to kuczna. Aby do takiej choć trochę się przybliżyć, skorzystaj z podwyższenia pod stopy, żeby kolana były powyżej bioder (np. takie jak dla dzieci) i trzymaj plecy prosto.
 • NIE PRZESIADUJ NA TOALECIE – fajnie jest poczytać gazetę książkę lub przejrzeć Facebooka, natomiast przesiadywanie na toalecie nie sprzyja mięśniom dna miednicy ani prawidłowym procesom mikcji.
 • NIE PRZYJ ANI NIE PRZYSPIESZAJ KONTYNENCJI – ciśnienie śródbrzuszne, które w ten sposób wywołujesz, silnie naciska na przeponę moczową (mięśnie dna miednicy) i ją osłabia.
 • NIE SIKAJ NA ZAPAS – niech pęcherz ma szanse się prawidłowo wypełnić ilością około 300 ml płynów, korzystaj z łazienki średnio co 3 godziny.
 • PRZYJMUJ ODPOWIEDNIA ILOŚĆ PŁYNÓW – około 2 litry, jednocześnie pamiętając, że płyny to także owoce czy zupy.
 • WSTAWAJ I KŁADŹ SIĘ DO ŁÓŻKA PRZEZ BOK – tradycyjne wstawanie przez „pompkę” wzmaga ciśnienie śródbrzuszne, a co za tym idzie, osłabia mięśnie dna miednicy
 • ODKASŁUJ I KICHAJ PRZEZ SKRĘT DO BOKU I ŁOKCIA – ponownie chodzi ciśnienie śródbrzuszne, w ten sposób je minimalizujesz.
 • ODDYCHAJ PRZEPONĄ – to główny mięsień oddechowy a nie brzuch
 • POPRAW SWOJĄ POSTAWĘ – nieprawidłowa postawa zaburza prawidłowe mechanizmy i korelacje między przeponą oddechową a moczową, ćwiczenia czy napięcia mięśni są wtedy mniej efektywne
 • ERGONOMIA NA CO DZIEŃ – poprawne schylanie się czy podnoszenie przedmiotów również pomaga nam w utrzymaniu sprawności dna miednicy
 • DIETA – unikaj dań i potraw wzdymających oraz wpływających na częste zaparcia
 • DOSTOSUJ AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ – zrezygnuj ze sportów, w których musisz skakać czy dźwigać duże obciążenia – zamień je na spokojniejsze formy skupiające się na wzmacnianiu, ale zawsze pod okiem wykwalifikowanego specjalisty
 • BĄDŹ ŚWIADOMY – tylko od CIEBIE zależy Twój własny komfort!

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress